คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทิต จันทร์อินทร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายชลสิทธิ์ อาจคงหาญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารตรี คงอ่อน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชยา สุดสวาท
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุ แย้มมั่นคง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา ศูนย์สิทธิ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายนพป เวชวิฐาน
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่และเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมินทร์ ยาทิพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ เจริญผล
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ ใยขามป้อม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฎิคมและบริการ
ระดับชั้น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3