กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนัตตา ทองบ้านโข้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปริดา แก้วประหลาด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรินทร์ ศรีทาคง
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา ไกรทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี
ครู คศ.3

นางสาวพิชารมย์ สุขกลม
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ ศรีสังข์งาม
ครู คศ.1

นางสาวมณีวรรณ อู๋หนู
ครู คศ.1

นางสาวชาริตา พลายละหาร
ครู คศ.1

นางสาวภัคภร เอกอมรธนากิจ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาวดี นามเมืองจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวปฐมา ลิ่มสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพชรมนต์ คงเกื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ วุฒิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมาพร เต่าให้
ครูผู้ช่วย

นางสาววลัยพรรณ บุญมี
ครูผู้ช่วย