กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไชยพร แย้มมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรวงทอง ปิ่นเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวโฉมศรี อินสว่าง
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวอุสา ทองปรีชา
ครู คศ.2

นายนิคม วงษ์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางปพัชญา จันทรโชติ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาณี ปุ้ยทองดึ
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ มาลัย
ครู คศ.1

นายณัฐพัชร์ ทองรอด
ครู คศ.1

นางสาวเกษจมาภรณ์ น้ำสุทอง
ครู คศ.1

นายธีรวิช แก้วเกตุ
ครูผู้ช่วย

นายโยธิน เวชวิฐาน
พนักงานราชการ

นางชัญญา โพธิ์พันธ์
ครูอัตราจ้าง

นายพีระยุทธ์ บุญมีประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง