กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสิทธิชัย สุขราชกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโกศล จันทรโชติ
ครู คศ.3

นายประพนธ์ ชิดปราง
ครู คศ.1

นายวรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล
ครู คศ.1

นางจิตรลัดดา กุศลเสถียร
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย แพน้อย
พนักงานราชการ