กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปณิสรา ชูศรีชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเนาวพร คงสมนึก
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ด่วนดี
ครู คศ.2

นางนาตยา พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.2

นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : kornpong_thai@banharn1.ac.th

นายธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว
ครู คศ.1

นายวีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ
ครู คศ.1

นางวิไลพักตร์ กลิ่นกาหลง
ครู คศ.1

นางสาววชิราภรณ์ ศรป้อม
ครู คศ.1

นายจิรวัฒน์ โสภาพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวอำภา แก้วจันทร์
ครู คศ.1