กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพรทิพย์ วันดี
ครู คศ.3

นางสาวละออง องค์วิมลการ
ครู คศ.3

นายประเมิน โพธิ์หอม
ครู คศ.2

นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์
ครู คศ.1

นางสาวเนตรชนก ศรีชมภู
พนักงานราชการ

นางสาวแสงดาว ประโคนชัย
ครูอัตราจ้าง