กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวจินตนา ลิ้มธนกิจ
หัวหน้างานห้องสมุด

นางเบญจมาภรณ์ แสนละเอียด
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวจินตนา บำรุงเพ็ชร
บรรณารักษ์

นางสาวอำพิกา บารมี
ครูแนะแนว

นางสาวศุภิสรา ผ่านกระแส
ครูผู้ช่วย

นางสาวช่อลดา ประไพ
ฝ่ายการเงิน

นายทัศนัย กองมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญจรัตน์ ปั้นทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฏฐ์พัชร์ แย้มวงค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายพัฒพงศ์ สวัสดี
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์