กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจุมพล อยู่คง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์
ครู คศ.3

นายจรูญ ยืนยง
ครู คศ.3

นางภัณวดี แก้วทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวรจนา ดาวเรือง
ครู คศ.3

นางปราณี อินทรักษา
ครู คศ.3

ูนายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.2

นางสาวปัญญาวดี ประดับสุข
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ศิริมงคล
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ วิจิตรบรรจง
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ ชินวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวภัสรา เพ็งใย
ครู คศ.1

นางสาวศิราพรรณ ชูประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวปัทมปาณี ทับทิมศรี
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา โพธิ์ทองคำ
ครู คศ.1

นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐกานต์ อุ่นยศ
ครูอัตราจ้าง