ลูกจ้างชั่วคราว

นายสนิท ทองปรีชา
พนักงานอัดสำเนา

นายฉัตร รำทะแย
พนักงานบริการ

นายทวี สีสุกใส
พนักงานบริการ

นายเจรจา บุญศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเวนิช ทรัพย์ธรณี
พนักงานขับรถ

นายธนภาค จุ้ยบ้านภูมิ
พนักงานขับรถ

นายกฤตพจน์ พลเสน
พนักงานบริการ

นางสาวอำภวัน พันธุ์มาตร์
พนักงานบริการ

นางส้มเช้า จีนแดง
พนักงานบริการ

นางแสงเทียน สว่างอารมณ์
พนักงานบริการ

นางสาวสมพร อะรัญ
พนักงานบริการ

นางอรทัย โฉมสุข
พนักงานบริการ

นางจำเนียร สีสุกใส
พนักงานบริการ