ลูกจ้างชั่วคราว

นายเจรจา บุญศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายทวี สีสุกใส
พนักงานบริการ

นางสาวอำภวัน พันธุ์มาตร์
พนักงานบริการ

นางแสงเทียน สว่างอารมณ์
พนักงานบริการ

นางจำเนียร สีสุกใส
พนักงานบริการ

นายยงยุทธ จิตรใจตรง
พนักงานบริการ

นางประจวบ จิรารัตน์
พนักงานบริการ

นางสาวนุชนารถ มูลทองเนียม
พนักงานบริการ

นางสาวขวัญเรือน รุ่งราษี
พนักงานบริการ

นายวสันต์ ไทยศรี
พนักงานขับรถ

นายกนก ปุราณสาร
พนักงานขับรถ

นายทองแดง ถีระแก้ว
พนักงานบริการ