ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ม.ค. 66 ถึง 27 ม.ค. 66 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 จ.ราชบุรี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 จ.ราชบุรี
18 ม.ค. 66 ถึง 01 ก.พ. 66 งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2566
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2566
12 ม.ค. 66 ถึง 13 ม.ค. 66 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
-คะแนนหน่วยการเรียน ก่อน/หลัง(ถ้ามี)
-คะแนนกลางภาค
- นร. ต้องผ่านร้อยละ 50 และสามารถขอสอบหรือ ขอทางานเพิ่มเติมเพื่อปรับแก้คะแนนได้
ไม่เกินร้อยละ 70 ทั้งคะแนนหน่วยและคะแนนกลางภาค
03 ม.ค. 66 ถึง 06 ม.ค. 66 สอนซ่อมเสริม/สอบแก้คะแนน กลางภาค/ ใส่คะแนน
สอนซ่อมเสริม/สอบแก้คะแนน กลางภาค/ ใส่คะแนน
26 ธ.ค. 65 ถึง 29 ธ.ค. 65 สอบกลางภาค -ตามตารางสอบโรงเรียนกาหนด - ม.ต้น - ม.ปลาย/ปวช.
สอบกลางภาค -ตามตารางสอบโรงเรียนกาหนด - ม.ต้น - ม.ปลาย/ปวช.
18 ธ.ค. 65 ถึง 19 ธ.ค. 65 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
รร.อู่ทอง รร.บางลี่วิทยา (คอมฯ)
01 ธ.ค. 65 ถึง 02 ธ.ค. 65 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐานให้ครบ -ติดรายชื่อนักเรียนตามใบรายชื่อ -ลงข้อมูล วัน เดือน ปี ที่ นร.ที่ขาดเรียน -ใส่คาอธิบายรายวิชา / ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียน -คะแนนหน่วย(ถ้ามี)
21 พ.ย. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 ประกาศ ผล “0,ร,มส”
ประกาศ ผล “0,ร,มส” ที่เหลือ ให้นักเรียนทราบ ซ่อมเสริมนักเรียนและดาเนินการสอบแก้ โดยแจ้งผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนทราบ
02 ก.ค. 63 เปิดเรียน ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.6
ขอความร่วมมือให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาโรงเรียนด้วยทุกคน   เว้นระยะห่างทางสังคม
แต่งเครื่องแบบนักเรียน
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ระดับชั้น ม.3,ม.4,ม.5,ปวช.1-3
ขอความร่วมมือให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาโรงเรียนด้วยทุกคน   เว้นระยะห่างทางสังคม
แต่งเครื่องแบบนักเรียน
26 มิ.ย. 63 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
25 มิ.ย. 63 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
20 มิ.ย. 63 ถึง 21 มิ.ย. 63 การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม.2 และ ม.3
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม.5 และ ม.6
หอประชุมโรงฝึกพลศึกษา