กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมัณฑรี เกตุแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.3

นายมาโนช โชคดี
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ แก้วกระจ่าง
ครู คศ.1

นางสาวภารตี เพิ่มพูน
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ สุดโต
ครู คศ.1

นางสาวปิยธิดา สร้อยระย้า
ครู คศ.1

นางสาวอังคณา ดวงเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพาภรณ์ จงรอบคอบ
ครูอัตราจ้าง