กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมัณฑรี เกตุแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ แก้วกระจ่าง
ครู คศ.1

นางสาวภารตี เพิ่มพูน
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ สุดโต
ครู คศ.1

นางสาวปิยธิดา สร้อยระย้า
ครู คศ.1

นางสาวอังคณา ดวงเกตุ
ครู คศ.1

นางสาวยุพาภรณ์ จงรอบคอบ
ครูอัตราจ้าง