ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กยศ-logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.75 KB 129197
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบตารางการนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 829
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 56.46 KB 820
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้-หลักสูตรฯ-2551-สำหรับสถานการณ์-Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 64443
แนวทางการวัดและประเมินco-vid Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 64396
ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 73.43 KB 122245
ค่ามาตรฐาน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179 KB 123854
แบบการลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 129338
แบบบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.99 KB 147274
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้-2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.74 KB 146762
ไฟล์ประมวลผลคะแนนนิเทศการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155.97 KB 146675
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.98 KB 147279
เอกสารการรายงานชุมนุมปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.66 KB 146881
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 136.54 KB 146935
ตัวอย่าง การรายงานวิจัยในชั้นเรียนและบทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.64 KB 146962
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 พุทธศักราช 2561 - 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.61 KB 146582
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 146879
ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 146809
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 146538
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 146950
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม PLC โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Word Document ขนาดไฟล์ 87.67 KB 146876
เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 35.02 KB 148289
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 146570
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน asean curriculum sourcebook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 146418
เอกสารกลุ่มงานวิชาการเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19
บันทึกข้อความการรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 148268
บันทึกข้อความการรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 146752
ตัวอย่างการรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.98 KB 147237
แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 111.47 KB 148094
แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.58 KB 147592
เอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ นโยบานและแผน
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 22871
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 22899
แบบตัวอย่างของบวัสดุกลางปีงบประมาณ 65 Word Document ขนาดไฟล์ 20.91 KB 127633
เอกสารนโยบายและแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 152879
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ) Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146800
เอกสารนโยบายและแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
บันทึกข้อความรายงานโครงการกิจกรรม(สำหรับครูย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 31.72 KB 146791
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 146829
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 17.19 KB 146566
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 20.57 KB 146561
ค่าเป้าหมาย-ปีงบประมาณ-2564-2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 146629
แบบเสนอของบประมาณปี-2565-กลุ่มงานบริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 18.01 KB 146689
แบบเสนอของบประมาณปี-2565-กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.04 KB 146404
แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146546
แบบเสนอกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146526
แบบเสนอกิจกรรมงบวัสดุกลาง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 146453
ตัวอย่าง-แบบเสนอกิจกรรมวัสดุกลาง-ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 146397
ผง.01-ขออนุญาตดำเนินการโครงการ-กิจกรรมปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 146769
ผง.02-ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลา-รายการดำเนินการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.59 KB 146714
ผง.03-ขออนุญาตยกเลิกโครงการ-กิจกรรมปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 146809
แบบสรุปรายงานโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 188.51 KB 149297
แบบสรุปรายงานโครงการและกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 20.05 KB 146789
เอกสารกลุ่มงานพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยระบบเบิกจ่ายปกติ
รายละเอียดงานพัสดุ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146516
1. แบบฟอร์มจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ใช้ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 146714
2. แบบฟอร์มจัดซื้อเกิน 5,000 บาท ใช้ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 226.5 KB 146760
3. แบบฟอร์มจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ใช้ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 169 KB 146472
4. แบบฟอร์มจัดจ้างเกิน 5,000 บาท ใช้ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 146529
เอกสารกลุ่มงานพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยระบบ EGP
รายละเอียดงานพัสดุขั้นตอนของระบบ egp 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 37.63 KB 146633
1. แจ้งจัดหาพัสดุ , TOR , รายการประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 146534
2.กรณีจัดซื้อ ใบติดใบเสร็จรับเงิน+ใบตรวจรับ+ทราบผล+ใบเบิก+ใบยืม Word Document ขนาดไฟล์ 42.77 KB 146789
3. กรณีจัดซื้อ แบบใบเสนอราคา+ใบสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 146521
4.กรณีจัดจ้าง ใบติดใบเสร็จรับเงิน+ใบตรวจรับ+อนุมัติจ่ายเงิน+ใบเบิก+ใบยืม Word Document ขนาดไฟล์ 38.01 KB 146774
5. กรณีจัดจ้าง แบบใบเสนอราคา+ใบสั่งจ้าง+ใบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 20.3 KB 146851
เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ2560ภาค1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 956.87 KB 146574
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล
ส่งแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ. 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 51.05 KB 5
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเอง ID Plan ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 550.92 KB 123904
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 22.57 KB 128110
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 127737
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 22.65 KB 127828
คู่มือการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.88 MB 146443
เอกสารการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.98 MB 146473
แบบรายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 678.75 KB 146779
แบบเสนอประวัติและผลงาน การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.56 KB 146742
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูดีเด่นปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.3 KB 146788
แบบฟอร์มประกอบการประเมินประจำปีครูอัตราจ้าง2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 977.5 KB 147858
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 146448
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)2561 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 146742
บันทึกผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู จำแนกตามระดับคุณภาพ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.01 KB 147608
ไฟล์เอกสารคำสั่งโรงเรียนปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146688
แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 146470
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 146766
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 146603
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 146556
การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 146786
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 146513
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 146768
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 146758
แบบบันทึกการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.79 KB 146808
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 332 KB 146859
บันทึกผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) สำหรับประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 146657
ตัวอย่างบันทึกผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 38.49 KB 147131
>คู่มือ ว21 สพฐ 146614
โปรแกรม Logbook Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 146682
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 146464
เอกสารงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบรรหารฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.2 KB 146718
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 146842
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 146729
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ความโดดเด่น ( Best Practices ) กิจกรรมพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ “B.J.1 Smart Project” อย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 146791
แบบประเมินมาตรฐานที่-2-กระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 244.82 KB 147047
SAR-แนวใหม่ร.ร.บจ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146633
แบบฟอร์มแฟ้มการประเมิน3มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 146727
แนวทางของกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 146695
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ICT)
ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลประวัติส่วนตัวผลงานทางวิชาการในเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 146469
เอกสารตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ตาม ว.21
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 146955
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 146405
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 146806
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 146433
แบบ 8708 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 146416
แบบขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 146671
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.18 KB 146703
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 146432
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 148510
เอกสารหลักฐานประกอบการขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 146437
สำหรับงานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
google2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.89 KB 146804
google1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 56.31 KB 146743
facebook PNG Image ขนาดไฟล์ 50.99 KB 146722
คติธรรมรองเจ้าคณะจังหวัด JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.05 KB 146643
ภาพรองเจ้าคณะจังหวัด JPEG Image ขนาดไฟล์ 105.51 KB 146556
upload
HECE2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 349.34 KB 129206
HECE1-logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 161.64 KB 129210
HECE1 PNG Image ขนาดไฟล์ 8.57 KB 129183