ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กยศ-logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.75 KB 115497
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้-หลักสูตรฯ-2551-สำหรับสถานการณ์-Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 50729
แนวทางการวัดและประเมินco-vid Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 50686
ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 73.43 KB 108504
ค่ามาตรฐาน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179 KB 110142
แบบการลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 115629
แบบบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.99 KB 133510
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้-2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.74 KB 133054
ไฟล์ประมวลผลคะแนนนิเทศการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155.97 KB 132966
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.98 KB 133527
เอกสารการรายงานชุมนุมปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.66 KB 133152
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 136.54 KB 133220
ตัวอย่าง การรายงานวิจัยในชั้นเรียนและบทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.64 KB 133225
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 พุทธศักราช 2561 - 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.61 KB 132870
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 133157
ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 133093
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 132823
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 132967
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม PLC โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Word Document ขนาดไฟล์ 87.67 KB 133150
เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 35.02 KB 134390
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 132864
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน asean curriculum sourcebook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 132718
เอกสารกลุ่มงานวิชาการเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19
บันทึกข้อความการรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 134548
บันทึกข้อความการรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.67 KB 133051
ตัวอย่างการรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.98 KB 133532
แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 111.47 KB 134386
แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.58 KB 133890
เอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ นโยบานและแผน
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 9172
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 9181
แบบตัวอย่างของบวัสดุกลางปีงบประมาณ 65 Word Document ขนาดไฟล์ 20.91 KB 113932
เอกสารนโยบายและแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 135024
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ) Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 133078
เอกสารนโยบายและแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
บันทึกข้อความรายงานโครงการกิจกรรม(สำหรับครูย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 31.72 KB 133081
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 133122
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 17.19 KB 132860
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 20.57 KB 132854
ค่าเป้าหมาย-ปีงบประมาณ-2564-2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 132923
แบบเสนอของบประมาณปี-2565-กลุ่มงานบริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 18.01 KB 132985
แบบเสนอของบประมาณปี-2565-กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.04 KB 132703
แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 132838
แบบเสนอกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 132820
แบบเสนอกิจกรรมงบวัสดุกลาง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 132753
ตัวอย่าง-แบบเสนอกิจกรรมวัสดุกลาง-ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 132694
ผง.01-ขออนุญาตดำเนินการโครงการ-กิจกรรมปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 133056
ผง.02-ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลา-รายการดำเนินการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.59 KB 133012
ผง.03-ขออนุญาตยกเลิกโครงการ-กิจกรรมปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 133107
แบบสรุปรายงานโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 185.12 KB 135511
แบบสรุปรายงานโครงการและกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 133046
เอกสารกลุ่มงานพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยระบบเบิกจ่ายปกติ
รายละเอียดงานพัสดุ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 132810
1. แบบฟอร์มจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ใช้ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 133004
2. แบบฟอร์มจัดซื้อเกิน 5,000 บาท ใช้ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 226.5 KB 133055
3. แบบฟอร์มจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ใช้ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 169 KB 132767
4. แบบฟอร์มจัดจ้างเกิน 5,000 บาท ใช้ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 132816
เอกสารกลุ่มงานพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยระบบ EGP
รายละเอียดงานพัสดุขั้นตอนของระบบ egp 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 37.63 KB 132930
1. แจ้งจัดหาพัสดุ , TOR , รายการประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 132821
2.กรณีจัดซื้อ ใบติดใบเสร็จรับเงิน+ใบตรวจรับ+ทราบผล+ใบเบิก+ใบยืม Word Document ขนาดไฟล์ 42.77 KB 133081
3. กรณีจัดซื้อ แบบใบเสนอราคา+ใบสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 132819
4.กรณีจัดจ้าง ใบติดใบเสร็จรับเงิน+ใบตรวจรับ+อนุมัติจ่ายเงิน+ใบเบิก+ใบยืม Word Document ขนาดไฟล์ 38.01 KB 133069
5. กรณีจัดจ้าง แบบใบเสนอราคา+ใบสั่งจ้าง+ใบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 20.3 KB 133142
เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ2560ภาค1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 956.87 KB 132845
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเอง ID Plan ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 550.92 KB 110178
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 22.57 KB 114377
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 114024
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 22.65 KB 114107
คู่มือการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.88 MB 132742
เอกสารการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.98 MB 132768
แบบรายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 678.75 KB 133069
แบบเสนอประวัติและผลงาน การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.56 KB 133040
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูดีเด่นปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.3 KB 133088
แบบฟอร์มประกอบการประเมินประจำปีครูอัตราจ้าง2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 977.5 KB 134155
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 132745
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)2561 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 133039
บันทึกผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู จำแนกตามระดับคุณภาพ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.01 KB 133805
ไฟล์เอกสารคำสั่งโรงเรียนปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 132984
แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 132767
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 133065
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 132903
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 132855
การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 133080
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 132813
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 133067
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 133057
แบบบันทึกการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.79 KB 133097
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 332 KB 133146
บันทึกผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) สำหรับประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 132949
ตัวอย่างบันทึกผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 38.49 KB 133417
>คู่มือ ว21 สพฐ 132915
โปรแกรม Logbook Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 132982
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 132760
เอกสารงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบรรหารฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.2 KB 133013
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 133140
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 133022
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ความโดดเด่น ( Best Practices ) กิจกรรมพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ “B.J.1 Smart Project” อย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 133074
แบบประเมินมาตรฐานที่-2-กระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 244.82 KB 133346
SAR-แนวใหม่ร.ร.บจ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 132932
แบบฟอร์มแฟ้มการประเมิน3มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 133020
แนวทางของกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 132995
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ICT)
ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลประวัติส่วนตัวผลงานทางวิชาการในเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 132756
เอกสารตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ตาม ว.21
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 133121
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 132702
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 133103
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 132728
แบบ 8708 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 132714
แบบขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 132967
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.18 KB 132997
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 132729
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 134580
เอกสารหลักฐานประกอบการขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 132731
สำหรับงานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
google2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.89 KB 133103
google1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 56.31 KB 133041
facebook PNG Image ขนาดไฟล์ 50.99 KB 133019
คติธรรมรองเจ้าคณะจังหวัด JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.05 KB 132942
ภาพรองเจ้าคณะจังหวัด JPEG Image ขนาดไฟล์ 105.51 KB 132854
upload
HECE2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 349.34 KB 115503
HECE1-logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 161.64 KB 115511
HECE1 PNG Image ขนาดไฟล์ 8.57 KB 115483